Zásady ochrany osobních údajů na webu Indiánky

Milí fanoušci Indiánek,

abyste si mohli naplno užít náš web www.indianky.cz (dále jen “web”), přinášíme Vám přehled základních zásad, v souladu s nimiž zpracováváme Vaše osobní údaje a které návštěvou našeho webu berete na vědomí v následujícím znění.

I.

Úvodní informace

1. Indiánky, z.s., IČ: 085 89 585, se  sídlem Višňová 1303/11, 140 00 Praha 4 je v souladu s čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen “GDPR”) správcem osobních údajů (dále jen “Indiánky”).

2. Jakožto správce osobních údajů můžete Indiánky kontaktovat takto:

písemně na adrese: Indiánky, z.s., Višňová 1303/11, 140 00 Praha 4

nebo

elektronicky prostřednictvím e-mailu: indiankycz@gmail.com

3. Indiánky jako správce zpracovávají Vaše údaje, které jste jim poskytli nebo které získaly při Vaší návštěvě webu.

4. Tyto zásady zpracování osobních údajů v Indiánky stanoví typy osobních údajů, které Indiánky shromažďují, vysvětlují, jak a proč Vaše údaje Indiánky shromažďují a používají, vysvětlují, s kým je sdílí a také, jaká práva a možnosti v oblasti ochrany osobních údajů máte.

II.

Osobní údaje, zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Osobními údaji, které Indiánky zpracovávají, se rozumí:

osobní údaje poskytované návštěvníkem webu za účelem přihlášení k odběru newsletteru – e-mailová adresa,

osobní údaje poskytované návštěvníkem webu, který se rozhodl kontaktovat indiánky prostřednictvím kontaktního formuláře na webu – jméno nebo přezdívka, e-mail,

osobní údaje poskytované návštěvníkem webu zajímajícího se o podrobnosti k plánovaným akcím v sekci “Setkání” – jméno a příjmení, e-mail, telefonický kontakt

osobní údaje poskytované návštěvníkem webu, který se rozhodl stát se součástí průzkumu v sekci “Průzkum” –  e-mail, věk, relevantní osobní údaje týkající se diagnózy vzhledem k účelu průzkumu.

osobní údaje poskytované návštěvníkem webu za účelem sdílení návštěvníkova příběhu v sekci “Příběhy” – jméno nebo přezdívka, e-mail, příběh.

osobní údaje poskytované návštěvníkem webu, který projeví zájem o podporu indiánek v sekci “Náš kmen” – jméno a příjmení, e-mail.

 

2. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

v souladu s nařízením GDPR oprávněný zájem Indiánky na vyřízení vzkazů obdržených prostřednictvím kontaktního formuláře a na poskytování služeb souvisejících s návštěvou webu, vytváření statistik pro marketingové účely a zpracování informací týkajících se návštěvnosti webu pro interní a marketingové potřeby Indiánky, to vše ve snaze porozumět chování návštěvníků našeho webu a jejich potřebám a představit jim a přiblížit v co nejširší míře projekt Indiánky.

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů (kupř. kontaktování Indiánky prostřednictvím kontaktního formuláře, kontaktování Indiánky za účelem připojení se k projektu prostřednictvím formuláře v sekci Náš kmen, poskytnutí příběhu indiánky, poskytnout informací pro průzkum); tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

3. Účelem zpracování Vašich osobních údajů ze strany Indiánky je:

vedení evidence osob kontaktujících Indiánky prostřednictvím kontaktního formuláře a vyřízení jejich vzkazů,

vedení evidence osob kontaktujících indiánky prostřednictvím formuláře Napiš nám (klidně anonymně) svůj příběh, který může pomoci nejedné indiánce a následné anonymní(pokud autor vyžaduje) zveřejňování příběhů.

vedení evidence osob kontaktujících indiánky prostřednictvím formuláře Chci o setkání vědět víc a zasílání pravidelných relevantních aktualit k setkání.

vedení evidence osob kontaktujících Indiánky prostřednictvím formuláře Projekt indiánky – sběr dat a jejich následné zpracování pro pomoc jiným indiánkám, jejich zpracování a následné zveřejňování statistik a materiálů.

vedení evidence zájemců o připojení se k týmu Indiánky a správa databáze,

zvýšení bezpečnosti webu, zlepšení kvality služeb a projektu Indiánky

 

4. Indiánky používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizaci nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookies. Ukládání některých souborů cookies nejprve musíte odsouhlasit a teprve poté je můžeme začít používat. Odsouhlasením používání cookies na webu souhlasíte s použitím zmíněné technologie, jejímž cílem je zlepšit Váš zážitek z návštěvy webu, jelikož soubory cookies Indiánky pomáhají zlepšovat práci webových stránek a pochopit způsob jejich používání. V nastavení svého prohlížeče můžete přijmout či odmítnout nové soubory cookies či vymazat stávající soubory cookies či si nastavit oznámení nového umístění cookies na Váš počítač. Je však třeba vzít v úvahu, že pokud zvolíte zablokování některých nebo všech souborů cookies, může se stát, že nebudete moci plně využívat webové stránky Indiánky. Indiánky využívá dvě kategorie cookies, a to funkční a marketingové. Funkční cookies jsou nutné pro základní funkce stránky a ulehčují Vám pohyb na webu. Používání funkčních cookies nám umožňuje oprávněný zájem, avšak o jejich užití jste vždy informováni. Marketingové cookies využívané pro personalizaci je třeba vždy odsouhlasit.

III.

Doba uchovávání osobních údajů

1. Indiánky jakožto správce uchovává osobní údaje:

po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Indiánky a k uplatňování nároků z tohoto smluvního vztahu,

do doby odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Indiánky Vaše osobní údaje vymaže.

IV.

Příjemci osobních údajů – subdodavatelé správce

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby, s nimiž Indiánky osobní údaje sdílí za účelem splnění smluvního vztahu a povinností plynoucích z příslušných právních předpisů. S těmito osobami však Indiánky sdílí jen ty údaje, které jsou nezbytně nutné k poskytování jejich služeb ve prospěch Indiánky. Příjemci osobních údajů, tj. subdodavateli správce jsou:

osoby zajišťující provoz webu a poskytující další služby s tím spojené,

osoby zajišťující marketingové služby.

2. Indiánky upozorňuje, že v souvislosti s marketingovou činností může předávat údaje do třetí země (tj. do země mimo EU) – např. službě Mailchimp. Příjemce osobních údajů ve třetích zemích je poskytovatelem mailingových/cloudových služeb.

V.

Vaše práva

1. V souladu s příslušnými ustanoveními GDPR máte tato práva:

právo na přístup ke svým osobním údajům podle čl. 15 GDPR – pokud si přejete vědět, jaké osobní údaje o Vás indiánky má, kontaktujte nás prostřednictvím výše uvedeného e-mailu.

právo na opravu osobních údajů podle čl. 16 GDPR – pokud se domníváte, že osobní údaje, které o Vás má indiánky k dispozici, jsou nesprávné, kontaktujte nás prostřednictvím výše uvedeného e-mailu za účelem jejich opravy,

právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR – používání Vašich osobních údajů můžete omezit např. pokud napadnete přesnost osobních údajů, které má Indiánky, pokud podáte úspěšnou obecnou námitku nebo pokud byly osobní údaje použity nezákonně, ale nemáte zájem na jejich úplném smazání,

právo na výmaz osobních údajů podle čl. 17 GDPR – je možné uplatnit v případě, že již Vaše osobní údaje není nutné uchovávat, úspěšně jste podali obecnou námitku, odvolali jste svůj souhlas s používáním osobních údajů (a Indiánky nemá další důvod je používat) aj.

právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR – máte právo vznést tzv. obecnou námitku, po jejímž podání indiánky zváží, zda převažuje Váš zájem nad zájmem indiánky a pokud převáží Váš zájem, pak indiánky na Vaši žádost osobní údaje vymaže nebo omezí jejich použití; dále máte právo vznést námitku ve vztahu k přímému marketingu, kdy v takovém případě indiánky přestane Vaše osobní údaje k těmto účelům používat.

právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR – právo umožňující přenést údaje mezi různými organizacemi na Vaši žádost,

právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

2. Současně, ač Indiánky vždy dává přednost smírnému vyřízení Vašich připomínek a případných stížností, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo týkající se ochrany osobních údajů.

VI.

Zabezpečení osobních údajů

1. Indiánky prohlašuje, že přijalo veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů svých zákazníků.

2. Indiánky přijalo technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Datová úložiště správce jsou zabezpečena hesly a antivirovými programy. Komunikace mezi Vámi a Indiánky v prostředí webu probíhá šifrovaně, což chrání Vaše osobní údaje. Úložiště osobních údajů v listinné podobě jsou uzamčena, přičemž přístup k takto uloženým osobním údajům mají pouze k tomu pověření pracovníci správce vykonávající pro něj činnost na základě pracovněprávního vztahu.

VII.

Závěrečná ustanovení

1. Návštěvou webu Indiánky berete na vědomí tato pravidla pro zpracování osobních údajů v Indiánky a potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů, které v plném rozsahu přijímáte.

2. Indiánky si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit. Nová verze podmínek ochrany osobních údajů v Indiánky bude vždy uvedena na webu.

4. Tato pravidla ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 15. srpna 2019.